คำแนะนำสำหรับการเดินทาง

ผู้โดยสารตั้งครรภ์

ผู้โดยสารมีครรภ์จำเป็นต้องมีใบรับรองแพทย์ระบุระยะเวลาตั้งครรภ์และสามารถเดินทางหลังจากสัปดาห์ที่ 28 หากหลังจาก 35 สัปดาห์ไม่อนุญาตให้เดินทางไม่ว่ากรณีใดๆ ไม่แนะนำให้เดินทางหลังจากคลอดบุตรภายใน 7 วัน อย่างไรก็ตามหากมีความจำเป็นต้องเดินทางจะต้องกรอกแบบฟอร์มทางการแพทย์ส่งให้เรียบร้อย

เด็กทารก

สำหรับเด็กทารกอาจไม่ได้รับการยินยอมในการเดินทางภายในเจ็ดวันแรกหลังคลอด ทารกที่คลอดก่อนกำหนดและ/ หรือมีสภาพร่างกายไม่แข็งแรงอาจได้รับการยินยอมในการเดินทางหลังจากได้รับการตรวจสุขภาพพร้อมกับมีแพทย์หรือพยาบาลเดินทางร่วมด้วย ผู้โดยสารผู้ใหญ่ 1 คนต่อเด็กทารก 1 คนเท่านั้น หากมีเด็กทารกอีกคนเดินทางไปด้วยจะต้องมีผู้ใหญ่อีกหนึ่งคนคอยดูแลเด็กคนที่สอง และเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้โดยสารในการดูแลทารกของตนเอง

เด็กทารกอาจไม่ได้นั่งในแถวที่นั่งฉุกเฉินและที่นั่งติดกับทางออกฉุกเฉินหรือบนที่นั่งของลูกเรือเวลาเครื่องบินขึ้นและลง (Jump Seat) เนื่องจากมีการจำกัดการใช้หน้ากากออกซิเจน อนุญาตให้เด็กทารกนั่งได้