เอกสารการเดินทาง

ผู้โดยสารจะต้องแสดงตัวตนเมื่อท่านเดินทาง ซึ่งในบางครั้งอาจจำเป็นต้องใช้วีซ่า

หนังสือเดินทางหรือ Passport

ผู้โดยสารที่เดินทางไปต่างประเทศ ท่านจำเป็นต้องแสดงตัวตนของท่านไม่ว่าจะเป็นหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชน โดยหนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป

วีซ่า

วีซ่าจำเป็นสำหรับการเดินทางไปยังบางประเทศ ก่อนการเดินทางควรติดต่อที่สถานทูตของประเทศหรือตัวแทนการท่องเที่ยวเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่าและขั้นตอนการขอวีซ่า

การเช็คอิน

การเช็คอินหรือการตรวจรับบัตรโดยสารจะเริ่มอย่างน้อย 2 ชั่วโมงในประเทศจีนและ 3 ชั่วโมงในประเทศไทยก่อนเวลาเดินทาง เอกสารการเดินทางของผู้โดยสารจะต้องได้รับการตรวจสอบ ณ เวลาเช็คอิน หลังจากเช็คอินเสร็จเรียบร้อย ผู้โดยสารจะต้องได้รับการแจ้งทางไปประตูขึ้นเครื่องอย่างชัดเจน รวมทั้งอาจมีการแจ้งถึงการตรวจสอบทางศุลกากรและการเก็บรักษาหนังสือเดินทางแก่ผู้โดยสาร หากเที่ยวบินมีการล่าช้า สายการบินนิวเจนจะแจ้งให้ทราบโดยเร็วที่สุด