Terms and Quality

เรา, ของเรา, โดยเรา และ ผู้ให้บริการขนส่ง หมายถึง สายการบินนิวเจน แอร์เวย์ส
ผู้โดยสาร, ท่าน, ของท่าน และ โดยท่าน หมายถึง บุคคลใดก็ตาม ยกเว้นลูกเรือที่เดินทางหรือได้เดินทางไปกับเครื่องบินโดยความยินยอมของสายการบินนิวเจน แอร์เวย์ส
ตัวแทนที่ได้รับอนุญาต หมายถึง ตัวแทนขายซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากสายการบินนิวเจน แอร์เวย์ส เพื่อเป็นตัวแทนสายการบินในการขายบริการขนส่งทางอากาศ เที่ยวบิน และ/หรือการปฏิบัติการภาคพื้นประจำสนามบิน เช่น บริการตรวจรับบัตรโดยสารและสัมภาระ
สัมภาระ หมายถึง ทรัพย์สินส่วนตัวที่ท่านได้นำไปด้วยระหว่างการเดินทาง รวมถึงสัมภาระที่ได้ลงทะเบียนและไม่ได้ลงทะเบียน
น้ำหนักสัมภาระ หมายถึงจำนวนและน้ำหนักสัมภาระทั้งที่ต้องลงทะเบียนและสัมภาระที่ไม่ต้องลงทะเบียนที่ได้รับอนุญาตให้นำไปกับเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสายการบินนิวเจน แอร์เวย์ส
ป้ายสัมภาระ หมายถึง เอกสารที่ออกโดยสายการบินนิวเจน แอร์เวย์สเพื่อการแสดงว่าเป็นสัมภาระที่ลงทะเบียนแล้ว
สัมภาระลงทะเบียน หมายถึง สัมภาระที่อยู่ในความดูแลของสายการบินนิวเจน แอร์เวย์ส และสายการบิน ได้ออกป้ายสัมภาระให้ ในบางครั้งหมายความรวมถึง “สัมภาระที่ได้ลงทะเบียนแล้ว”
สัมภาระที่ไม่ได้ลงทะเบียน หมายถึง สัมภาระใดๆ นอกเหนือจากสัมภาระลงทะเบียน รวมทั้งสิ่งของทั้งหมดที่ท่านนำเข้าไปในห้องโดยสารด้วย โปรดตรวจสอบน้ำหนัก ขนาด และปริมาณความจุที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขฉบับนี้
บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง เอกสารการเดินทางที่ออกโดยสายการบินนิวเจน แอร์เวย์ส หรือในนามสายการบิน และเอกสารแสดงเพื่อการขึ้นเครื่องบิน
เงื่อนไขของสัญญา หมายถึง ข้อความต่างๆ ที่ได้ระบุในเอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทางและรวมถึงในเงื่อนไขสัญญา หรือเงื่อนไขในการขนส่งที่ระบุไว้ในรายละเอียดการเดินทาง
ความเสียหาย ให้รวมถึง ความตาย ความบาดเจ็บในร่างกายของผู้โดยสาร ความล่าช้า ความสูญหาย ความสูญหายบางส่วนหรือความเสียหายอย่างอื่น ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการเดินทางหรือการบริการอย่างอื่น อันเกิดขึ้นโดยจากการกระทำของเรา
เอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทาง หมายถึง เอกสารที่สายการบินนิวเจน แอร์เวย์ส ออกให้แก่ผู้โดยสารซึ่งประกอบด้วย ชื่อผู้โดยสาร ข้อมูลเที่ยวบิน เงื่อนไขข้อบังคับในการบินและประกาศ
เว็บไซต์ หมายถึง เว็บไซต์ www.newgenairways.com ที่สายการบินนิวเจน แอร์เวย์ส ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลและประชาสัมพันธ์ข่าวสาร รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นของผู้โดยสาร เพื่อให้ผู้โดยสารเข้าถึงข้อมูลของสายการบิน

1. ทารก : ผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมทารกแรกเกิดที่มีอายุอย่างน้อยตั้งแต่ 7 วันขึ้นไป แต่ไม่เกิน 2 ปี หรือ 24 เดือน นับถึงวันที่เดินทาง ทารกสามารถเดินทางได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ แต่ไม่มีที่นั่งสำหรับทารก สงวนสิทธิ์ให้ทารก 1 คนเดินทางต่อผู้โดยสารผู้ใหญ่เพียง 1 ท่านเท่านั้น หากมีทารกคนที่ 2 ในเที่ยวบินนั้น จำเป็นต้องมีผู้ใหญ่อีก 1 ท่านเพื่อคอยดูแลทารกคนที่ 2 ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบของผู้โดยสารที่ต้องคอยดูแลทารกให้ดีเพียงพอ ผู้ปกครองสามารถนำของใช้สำหรับทารกและเด็กขึ้นเครื่องบินได้เท่าที่จำเป็นเท่านั้น (เช่น อาหารทารก) เนื่องจากพื้นที่บนเครื่องบินมีจำกัด

2. ผู้โดยสารเด็ก : เด็กเล็กที่มีอายุตั้งแต่ 2 ถึง 12 ปี สามารถเดินทางได้โดยมีที่นั่งของตัวเอง เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี จะต้องเดินทางพร้อมผู้ปกครอง หรือผู้ที่มีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป สายการบินขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ให้เด็กสองคนนั่งติดกัน กรณีเที่ยวบินพิเศษที่มีเด็กขึ้นเครื่องบินเป็นกลุ่มใหญ่ ซึ่งไม่สามารถปฏิบัติตามกฎที่วางไว้ได้ สายการบิน กำหนดให้ผู้ใหญ่ 1 คน ดูแลเด็กได้ 10 คน

ทั้งนี้ สงวนสิทธิ์การพิจารณาน้ำหนักสัมภาระและการจัดที่นั่งบนเครื่องบิน เฉพาะกับผู้โดยสารที่เดินทางกับทารกและผู้โดยสารเด็กเล็ก

สุขภาพ

สายการบินนิวเจน แอร์เวย์ส อาจปฏิเสธให้บริการ หากสายการบินพิจารณาว่าการเดินทางของท่านอาจจะไม่ปลอดภัยสำหรับตัวท่านเองหรือผู้โดยสารท่านอื่นๆ ดังนั้น ก่อนทำการสำรองที่นั่งท่านควรแจ้งให้สายการบินทราบ หากท่านมีอาการเจ็บป่วย มีโรค หรือภาวะอื่นๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อท่านหรือผู้โดยสารท่านอื่น ในกรณีที่ท่านจะเดินทาง

1) หากมีกรณีดังต่อไปนี้ ท่านต้องแจ้งบริษัทฯ ให้ทราบก่อนการเดินทาง :
 • หากท่านเจ็บป่วยด้วยโรคที่สามารถติดต่อกันหรือแพร่เชื้อได้
 • หากท่านมีพฤติกรรมหรือสภาพทางร่างกายที่ไม่ปกติอันเป็นผลมาจากโรคหรือการไร้ความสามารถหรือภาวะร่างกายไม่ปกติซึ่งอาจจะส่งผลร้ายต่อสุขภาวะหรือความสะดวกสบายของผู้โดยสารท่านอื่นหรือลูกเรือ
 • หากท่านมีพฤติกรรมที่ส่อต่อความไม่ปลอดภัยต่อผู้โดยสารท่านอื่นหรือลูกเรือ
 • หากท่านต้องได้รับการดูแลทางการแพทย์และ/หรือใช้อุปกรณ์พิเศษเพื่อดูแลสุขภาพระหว่างการเดินทาง
 • สายการบินไม่สามารถให้คำแนะนำด้านความพร้อมในการเดินทางของท่าน หากท่านมีโรคประจำตัวหรือภาวะทางการแพทย์ที่ท่านทราบและปรากฎอยู่ก่อนแล้ว และหากท่านต้องการเดินทาง ท่านควรปฏิบัติตามคำแนะนำในใบสั่งแพทย์ประจำตัวหรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ
2) ผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์จำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด ดังต่อไปนี้ :
 • อายุครรภ์ไม่ถึง 28 สัปดาห์ (ตลอดช่วงอายุครรภ์)
  • ไม่จำเป็นต้องแสดงใบรับรองแพทย์
  • ผู้โดยสารจะต้องลงชื่อในแบบฟอร์มสละสิทธิ์การเรียกร้องของสายการบิน ขณะเช็คอินยืนยันการเดินทาง เพื่อแสดงความยินยอมว่าจะไม่ทำเรียกร้องใดๆ ต่อสายการบิน
 • อายุครรภ์อยู่ระหว่าง 28 สัปดาห์ ถึง 35 สัปดาห์ ผู้โดยสารจำเป็นต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
  • กรุณาเตรียมใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันสัปดาห์ที่ตั้งครรภ์และระบุโดยแพทย์ว่าเห็นสมควรให้เดินทาง ได้ โดยใบรับรองแพทย์ต้องออกให้ไม่เกินเจ็ด (7) วัน ก่อนกำหนดเดินทาง / วันที่เดินทาง
  • ผู้โดยสารจะต้องลงชื่อในแบบฟอร์มสละสิทธิ์การเรียกร้องของนิวเจนแอร์เวย์ส ช่วงระหว่างยืนยันการเดินทาง เพื่อแสดงความยินยอมว่าจะไม่ทำเรียกร้องใดๆ ต่อสายการบิน
 • อายุครรภ์มากกว่า 35 สัปดาห์ สายการบินปฏิเสธให้บริการ
หมายเหตุ *

สายการบินไม่รับรองการเดินทางของท่านในช่วงเวลาใดๆ ระหว่างการตั้งครรภ์นั้นจะปลอดภัย กรุณารับคำแนะนำทางการแพทย์ก่อนการเดินทาง ช่วงเวลาที่กล่าวถึงข้างต้นเป็นเพียงเกณฑ์ขั้นต่ำของสายการบินเท่านั้น

3) ผู้โดยสารที่ทุพพลภาพ/มีปัญหาด้านสุขภาพหรืออยู่ในภาวะเจ็บป่วย
 • ด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัย สายการบินจะให้ผู้โดยสารที่ทุพพลภาพหรือผู้โดยสารที่มีปัญหาด้านสุขภาพหรืออยู่ในภาวะเจ็บป่วยร่วมเดินทางไปด้วย ทั้งนี้ ผู้โดยสารที่เป็นอัมพาตแขนหรือขาจะถูกจำกัดไม่เกินเที่ยวบินละ 5 ท่าน โดยต้องมีผู้ร่วมเดินทางด้วยเพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย ทั้งนี้ การบริการดังกล่าว ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบิน
 • สายการบินอนุญาตให้นำรถเข็น(ขนาดที่ขึ้นเครื่องบินได้)และอุปกรณ์ช่วยเหลือการเคลื่อนที่ (ยกเว้นรถเข็นหรืออุปกรณ์ช่วยเหลือที่ใช้พลังงานแบตเตอรี่) ขึ้นบนเที่ยวบินของสายการบิน
 • ผู้โดยสารที่มีอาการทางการแพทย์หรืออยู่ในภาวะเจ็บป่วยจำเป็นต้องแสดงใบรับรองแพทย์ที่ถูกต้องโดยลงวันที่ไม่เกินห้า ( 5) วันก่อนวันที่ออกเดินทาง และจะต้องลงนามในเอกสารจำกัดขอบเขตความรับผิดชอบเมื่อทำการเช็คอิน เพื่อยืนยันว่าผู้โดยสารสามารถเดินทางได้ เว้นแต่สายการบินได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร สายการบินสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการขึ้นเครื่องสำหรับผู้โดยสารที่มีอาการของโรคติดเชื้อ โรคติดต่อ หรือโรคเรื้อรังตามที่สายการบินเห็นสมควร
 • ผู้โดยสารผ่าตัดที่ได้เข้ารับการผ่าตัดหรือเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลภายใน 2 สัปดาห์ก่อนวันเริ่มออกเดินทาง จำเป็นต้องให้ข้อมูลสรุปทางการแพทย์ ใบรับรองแพทย์ แบบฟอร์มสละสิทธิ์การเรียกร้อง, Medical Clearance
 • สายการบินขอให้ผู้โดยสารที่มีข้อกำหนดเฉพาะที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ และผู้โดยสารที่มีอาการ / ความเจ็บป่วยทางการแพทย์ ซึ่งรวมถึงผู้ที่อาจต้องการการจัดการ หรือนำยา / เข็มฉีดยาขึ้นเครื่อง ติดต่อสายการบิน อย่างน้อย 48 ชั่วโมงเวลาออกเดินทางที่กำหนด เพื่อจัดการประเภทของความช่วยเหลือที่จำเป็นล่วงหน้า
 • ผู้โดยสารที่มีความทุพพลภาพทางการเคลื่อนไหวที่แจ้งให้เราทราบความต้องการพิเศษ ขณะทำการออกบัตรโดยสารและเราตอบรับให้บริการดังกล่าว จะไม่ถูกปฏิเสธการให้บริการเนื่องจากความทุพพลภาพหรือความต้องการพิเศษดังกล่าว
เก้าอี้รถเข็น หากท่านมีความประสงค์ขอรับความบริการเก้าอี้รถเข็น ท่านต้องแจ้งความประสงค์ให้เราทราบ ตั้งแต่ทำการเช็คอิน หรือขณะเวลากำลังขึ้นเครื่อง หรืออยู่ภายในเครื่องบิน หรือกำลังลงจากเครื่องบิน หรือกำลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
 • หากผู้โดยสารเดินทางพร้อมกับเก้าอี้รถเข็นของตนเอง เก้าอี้รถเข็นจะต้องได้รับการติดป้ายสัมภาระและบรรทุกเป็นลำดับสุดท้าย เพื่อที่จะนำมาใช้กับผู้โดยสารได้ทันท่วงทีเมื่อถึงปลายทาง
 • สายการบินยินดีให้บริการเก้าอี้รถเข็นประจำสถานีหรือท่าอากาศยานแก่ผู้โดยสาร หากผู้โดยสารต้องการใช้เก้าอี้รถเข็นของตนเองภายในสนามบิน สามารถใช้ได้จนถึงประตูเครื่องบินเท่านั้น
ผู้โดยสารตาบอด คือผู้โดยสารที่มีความพิการทางสายตา สามารถเดินทางได้โดยจำเป็นต้องมีผู้ร่วมเดินทาง/ผู้ดูแลเท่านั้น
  ผู้โดยสารที่ไม่สมควรแก่การเดินทาง
  ประเภทของบุคคลดังต่อไปนี้ ที่ทางสายการบินนิวเจนแอร์เวย์สไม่สามารถรับขึ้นเครื่องบินได้ :
  • บุคคลที่ต้องการใช้อ๊อกซิเจนระหว่างเที่ยวบิน
  • บุคคลที่ต้องทำการฉีดยาหรืออาหารเสริมเข้าเส้นเลือดเป็นระยะ ยกเว้นผู้ป่วยโรคเบาหวาน
  • บุคคลที่ต้องอยู่ในท่านอนตลอดเที่ยวบิน หรือจำเป็นต้องปรับพนักเก้าอี้กว้างกว่าระยะปกติ
  • บุคคลที่สูญเสียขาทั้งสองข้าง จนไม่สามารถคาดเข็มขัดนิรภัย หรือทรงตัวได้บนที่นั่งผู้โดยสารได้
  • บุคคลที่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
  • บุคคลที่ป่วยทางจิตหรือบุคคลไร้ความสามารถ
  • ทารกมีอายุต่ำกว่า 7 วัน
  • บุคคลที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ความปลอดภัยหรือความสะดวกสบายของผู้โดยสารท่านอื่น เนื่องจากบุคคลนั้น :
  • อยู่ในอาการมึนเมา หรือ ตกอยู่ภายใต้ฤทธิ์ยา
  • ป่วยเป็นโรคติดต่อรุนแรง หรือมีเชื้อโรคลุกลามรวดเร็ว
  • ดื้อรั้น วุ่นวาย ต่อต้าน หรือ อารมณ์รุนแรง
  • พกพาอาวุธอันตราย ทั้งที่เปิดเผยหรือไม่เปิดเผยก็ตาม
  • ต้องการความช่วยเหลือ หรือการรักษาทางการแพทย์โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือการดูแลปรนนิบัติตลอดเที่ยวบิน
  หมายเหตุ : ผู้โดยสารดังกล่าวข้างต้น จะถูกเชิญให้ลงสถานีข้างหน้า หากสภาพของบุคคลนั้นเป็นเหตุให้ผู้โดยสารอื่นไม่ได้รับความสะดวก ทั้งในแง่ของสุขภาพ ความปลอดภัย หรือเงื่อนไขอื่น ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้บังคับอากาศยาน โดยท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการลงจอดหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าว นอกจากนี้ท่านยังต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการที่เครื่องบินต้องล่าช้าเพื่อนำตัวท่าน และ/หรือ สัมภาระของท่านลงจากเครื่องด้วย ท่านจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับเรา จากการที่เราต้อง (1) ซ่อมหรือเปลี่ยนทรัพย์สินใด ๆ ที่สูญหาย เสียหาย หรือถูกทำลายโดยคุณ และ (2) ชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้โดยสารคนอื่น ๆ หรือลูกเรือ จากการกระทำของท่าน

  หลักฐานเบื้องต้นของสัญญา : เอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทางถือเป็นพยานหลักฐานเบื้องต้นของสัญญาขนส่งระหว่างผู้โดยสารและสายการบิน ทั้งนี้ เอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทาง ข้อบังคับและเงื่อนไขการบินและเงื่อนไขของสัญญา (รวมทั้งค่าธรรมเนียม) เหล่านี้ให้รวมเป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาการขนส่งระหว่างผู้โดยสารและสายการบิน

  การแสดงตัวตน : ผู้โดยสารจำเป็นต้องแสดงตัวระหว่างการตรวจรับบัตรโดยสารด้วยการแสดงเอกสารประจำตัว เช่น หนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชนที่มีรูปถ่าย หรือเอกสารทางราชการอื่นๆ ที่มีรูปถ่าย

  การต่อเที่ยวบิน : สายการบินนิวเจนแอร์เวย์สทำการบินแบบบินตรง จากเมืองหนึ่งสู่อีกเมืองหนึ่ง และไม่มีนโยบายรับผิดชอบกรณีที่มีการต่อเครื่องบิน หรือกำหนดการเดินทางใดๆ รวมถึงการส่งต่อสัมภาระไปยังเที่ยวบินต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นเที่ยวบินของสายการบินนิวเจน แอร์เวย์ส หรือเที่ยวบินของสายการบินอื่นก็ตาม ดังนั้นสายการบินจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการต่อเครื่องบินไม่ทันเวลา

  ราคาบัตรโดยสาร : ราคาตั๋วเครื่องบินสำหรับเดินทางจากท่าอากาศยานต้นทางไปยังท่าอากาศยานปลายทาง อัตราค่าโดยสารไม่รวมค่าบริการขนส่งภาคพื้นระหว่างสนามบิน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

  เด็กทารก : ทารกที่มีอายุต่ำกว่าสอง (2) ปี ในวันเดินทางอาจเดินทางได้โดยชำระเฉพาะค่าธรรมเนียมทั่วไปในอัตราไม่เกิน คนละ 500 บาทต่อเที่ยวบิน โดยทารกต้องนั่งบนตักของผู้ใหญ่ ทารกหนึ่ง (1) คน ต่อผู้ใหญ่หนึ่ง (1) คนเท่านั้น และไม่อนุญาตให้นำที่นั่งหรือรถเข็นเด็กขึ้นเครื่องบิน เด็กที่อายุเกินสอง (2) ปี จำเป็นต้องซื้อบัตรโดยสารเช่นเดียวกับผู้โดยสารปกติ สายการบินขอสงวนสิทธิ์ไม่รับทารกแรกเกิดที่มีอายุต่ำกว่าเจ็ด (7) วันขึ้นเครื่องบิน

  ค่าธรรมเนียมภาษีและค่าประกันภัย : ท่านต้องชำระภาษี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้กับรัฐบาล หน่วยงานราชการ หรือ ท่าอากาศยานที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการหรือสิ่งอำนวยความสะดวก เว้นแต่สายการบินจะระบุเป็นอย่างอื่นในข้อบังคับการบินของสายการบิน ทั้งนี้ ภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่ถูกเรียกเก็บนั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาหรือแม้แต่หลังวันที่ท่านยืนยันการสำรองที่นั่งไปแล้ว ทั้งนี้ ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าภาษี ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวก่อนวันเดินทาง

  อัตราแลกเปลี่ยน : ท่านต้องชำระค่าโดยสารและค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นเงินสกุลที่ได้ระบุไว้ว่าเป็นค่าโดยสาร เว้นแต่สายการบินจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

  การปรับเปลี่ยน : สายการบินขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนราคาและตารางเที่ยวบินได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  การออกบัตรโดยสาร :
  • การยืนยันการสำรองที่นั่ง : สามารถยืนยันการสำรองที่นั่งเมื่อท่านชำระราคาบัตรโดยสารครบถ้วน หลังจากนั้น สายการบินจะออกหมายเลขสำรองที่นั่ง และ/หรือรายละเอียดการเดินทางให้กับท่านต่อไป
  • การสำรองที่นั่งสำหรับหมู่คณะ : คือการสำรองที่นั่งสำหรับผู้โดยสารตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ภายใต้การเดินทางเดียวกัน, เส้นทางเดียวกัน, วันและเวลาเดียวกัน โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขเฉพาะของสายการบิน กรุณาติดต่อสายการบินที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข 02-838-8338 เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม
  การเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเดินทาง :
  การเปลี่ยนแปลงข้อมูลเที่ยวบินใดๆ จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ :
  • การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงได้เฉพาะบัตรโดยสารประเภทที่เปลี่ยนแปลงได้เท่านั้น โดยจะต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนกำหนดการเดินทางเดิม ทั้งนี้ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นจากราคาบัตรโดยสารเดิม (หากมี) และสายการบินขอสงวนสิทธิ์ไม่ชดใช้ค่าส่วนต่างในกรณีที่ราคาบัตรโดยสารลดลง
  • การเปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร เมื่อการสำรองที่นั่งได้รับการยืนยันแล้ว สายการบินขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสาร เว้นแต่ กรณีแก้ไขชื่อให้ถูกต้องเท่านั้น โดยต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 12 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทาง
  • การเปลี่ยนเส้นทางบิน สายการบินขอสงวนสิทธิ์มิให้ผู้โดยสารเปลี่ยนแปลงเส้นทางบินในทุกกรณี

  อัตราค่าโดยสารโปรโมชั่น : การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ไม่สามารถนำมาใช้กับอัตราค่าโดยสารโปรโมชั่นต่างๆ ได้

  การชำระเงิน : ท่านต้องชำระค่าโดยสารเต็มจำนวนเมื่อยืนยันการสำรองที่นั่ง หากไม่มีการชำระค่าโดยสารเต็มจำนวนเมื่อมีการยืนยันการสำรองที่นั่งแล้ว ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ สายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองที่นั่ง และหรือกระทำการอื่นใดตามที่เห็นสมควร รวมทั้งการคืนเงินที่ผู้โดยสารชำระไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ก่อนการลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง (เช็คอิน)

  ข้อมูลส่วนบุคคล : ท่านรับทราบและยอมรับว่า ข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ได้ให้กับทางเรานั้นเพื่อวัตถุประสงค์ สำหรับการสำรองที่นั่งในการเดินทางและยืนยันการสำรองที่นั่ง รับบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อำนวยความสะดวกแก่พิธีการคนเข้าเมือง การบัญชี การคิดเงินและการตรวจสอบบัญชี การตรวจสอบเครดิต หรือการชำระด้วยบัตรเครดิต การรักษาความปลอดภัย ผลทางกฎหมาย การประกันบัตรเครดิต การทดสอบระบบ การซ่อมบำรุง และการพัฒนา การยอมรับเงื่อนไขการขนส่งกับเรา ท่านยินยอมให้เรารักษาและเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและโอนข้อมูลนั้นไปยังสำนักงานของสายการบิน ตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานราชการ และสายการบินอื่น หรือผู้ให้บริการที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น

  ที่นั่ง : สายการบินจะจัดสรรที่นั่งให้กับผู้โดยสารแต่ละท่านเมื่อดำเนินการเช็คอินตามความเหมาะสมและขึ้นอยู่กับที่นั่งยังคงว่างอยู่ ทั้งนี้ ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย, สุขภาพ หรือกฏข้อบังคับด้านการบิน สายการบินอาจใช้สิทธิในการเปลี่ยนแปลงที่นั่งผู้โดยสารได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แม้ว่าผู้โดยสารจะขึ้นเครื่องแล้วหรือขณะที่ได้ออกเดินทางแล้วก็ตาม สายการบินไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารย้ายที่นั่งสู่ที่นั่งระดับสูงกว่าหากขึ้นเครื่องแล้ว

  บริการสำรองที่นั่งล่วงหน้า : ผู้โดยสารสามารถเลือกตำแหน่งที่นั่งล่วงหน้าได้โดยขึ้นอยู่กับที่นั่งที่ยังคงว่างอยู่ก่อนกำหนดการเดินทาง ผู้โดยสารต้องชำระค่าธรรมเนียมการเลือกที่นั่งในอัตราไม่เกินที่ละ 600 บาท (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมตารางอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับบริการสำรองที่นั่งล่วงหน้าในเว็ปไซด์ของสายการบิน) ทั้งนี้ สายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งที่นั่งผู้โดยสารได้ไม่ว่า ณ เวลาใดหรือแม้ว่าผู้โดยสารจะขึ้นเครื่องแล้วก็ตาม โดยสายการบินจะจัดที่นั่งใหม่ให้ตามความเหมาะสมด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย หรือกฏข้อบังคับด้านการบิน โดยจะไม่รับประกันตำแหน่งที่นั่งซึ่งอาจจะเป็นที่นั่งติดทางเดิน ริมหน้าต่าง แถวทางออก หรือที่นั่งประเภทอื่นๆ อย่างไรก็ตามสายการบินจะพยายามจัดหาที่นั่งที่สอดคล้องกับราคาและความเหมาะสมอย่างเต็มความสามารถ สายการบินสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารย้ายที่นั่งสู่ที่นั่งระดับที่สูงกว่าหากขึ้นเครื่องแล้ว

  หากมีการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก เลื่อน หรือควบรวมเที่ยวบินที่ผู้โดยสารได้เลือกที่นั่งล่วงหน้าไว้ เนื่องด้วยเหตุอันนอกเหนือจากการควบคุมของสายการบิน หรือด้วยเหตุผลในเชิงพาณิชย์หรือด้านความปลอดภัย สายการบินอาจใช้สิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ :
  • จัดให้ท่านเดินทางในเที่ยวบินถัดไปของสายการบินในตำแหน่งที่นั่งที่ได้เลือกล่วงหน้าไว้
  • จัดให้ท่านเดินทางในเที่ยวบินถัดไปของสายการบินในตำแหน่งที่นั่งที่มีมูลค่าเท่าเทียมกับที่ได้เลือกล่วงหน้าไว้
  • จัดให้ท่านเดินทางในเที่ยวบินถัดไปในตำแหน่งที่นั่งที่สายการบินจัดให้ โดยท่านจะได้รับค่าธรรมเนียมการเลือกที่นั่งล่วงหน้าที่ได้ชำระไปแล้วคืน
  ทั้งนี้ สายการบินขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบเป็นอย่างอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้

  อาหาร : รายการอาหารอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามช่วงเวลา อาหารอาจมีส่วนประกอบของถั่ว ผลิตภัณฑ์จากนม และ/หรือแป้ง

  ประกันภัยการเดินทาง : ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับการประกันภัยการเดินทางได้จากทางเว็ปไซต์ของสายการบิน หรือบริษัทประกันภัยต่างๆ

  สายการบินนิวเจน แอร์เวย์สขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อข้อมูล ผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ ที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย ทั้งนี้ ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ และบริการทั้งหมดได้รับการจัดหามาตาม "สภาพที่เป็นอยู่" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น โดยในที่นี้ สายการบินปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดอันเกี่ยวเนื่องกับข้อมูล ผลิตภัณฑ์ และบริการใดๆ (นอกเหนือจากข้อกำหนดการเดินทางทางอากาศ) รวมไปถึงการปฏิเสธการรับประกันโดยนัยและเงื่อนไขทั้งหมด ทั้งในด้านสภาพการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะกรรมสิทธิ์และการไม่ละเมิดทางกฎหมาย

  การลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง (เช็คอิน) การสิ้นสุด และเงื่อนไข : เคาน์เตอร์เช็คอินจะเปิดให้บริการก่อนเวลาเครื่องออกสาม (3) ชั่วโมงสำหรับเที่ยวบินต่างประเทศและก่อนเวลาเครื่องออกสอง (2) ชั่วโมงสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ เคาน์เตอร์ของสายการบินจะปิดให้บริการก่อนเวลาออกเดินทางหกสิบ (60) นาทีสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ และสี่สิบห้า (45) นาที สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ โดยถือเป็นความรับผิดชอบของผู้โดยสารในการปฏิบัติตามรายละเอียดของกำหนดการ ซึ่งสายการบินได้แจ้งให้ผู้โดยสารทราบเมื่อทำการจองที่นั่ง

  กำหนดเปิดให้บริการดังกล่าวอาจแตกต่างกันไปในแต่ละท่าอากาศยานและแต่ละเที่ยวบิน ผู้โดยสารจำเป็นต้องดำเนินการลงทะเบียนให้เรียบร้อยภายในระยะเวลาที่ได้ระบุไว้ ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ สายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเดินทาง และไม่อนุญาตให้ท่านลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทางได้โดยไม่คืนเงินค่าโดยสารที่ท่านได้ชำระไปแล้วในกรณีดังต่อไปนี้

  • หากผู้โดยสารไม่ลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง (เช็คอิน) ภายในเวลาที่กำหนดข้างต้น หรือ
  • หากท่านไม่อาจแสดงตนหรือยืนยันความเป็นตัวท่านต่อพนักงานของสายการบิน
  • หากท่านไม่อาจแสดงเอกสารได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง (เอกสารการเดินทางที่ชำรุดไม่สมบูรณ์จัดว่าเป็นเอกสารที่ไม่ถูกต้อง) รวมทั้งตราอนุญาตเดินทางเข้าประเทศ (วีซ่า) เดินทางไปยังสถานที่หรือประเทศนั้นๆ
  • หากท่านไม่ชำระค่าโดยสารเต็มจำนวน หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่ต้องจ่ายให้แก่สายการบิน
  • หากท่านกระทำการประทุษร้ายแก่พนักงานของสายการบิน หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย ณ เคาน์เตอร์ของสายการบิน หรือดูหมิ่น เหยียดยามพนักงานของสายการบินไม่ว่าโดยการกระทำหรือวาจา
  • หากรัฐบาลหรือหน่วยงานอื่นไม่อนุญาตให้ท่านลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทางหรือขึ้นเครื่องบิน
  • หากสายการบินเห็นว่าท่านไม่สมควรแก่การเดินทางเนื่องจากอาการเมาสุราหรือมีลักษณะอาการที่เป็นอันตรายอย่างเห็นได้ชัดในทางการแพทย์ และ/หรือ
  • หากสายการบินเห็นว่าท่านไม่เหมาะสมในการเดินทางโดยเหตุผลทางการแพทย์ หรือเงื่อนไขทางการแพทย์ของท่านอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพแก่ผู้โดยสารอื่น

  ความจำกัดของที่นั่ง : แม้ว่าผู้โดยสารจะได้สำรองที่นั่งกับสายการบินแล้ว อย่างไรก็ตามอาจเกิดเหตุการณ์ที่ท่านไม่สามารถเดินทางไปกับเที่ยวบินดังกล่าวได้ เนื่องด้วยข้อจำกัดต่างๆ ทางด้านการบิน ในกรณีนี้สายการบินจะดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสายการบินต่อไป

  การขึ้นเครื่อง : ท่านจะต้องแสดงตัว ณ ประตูขึ้นเครื่องอย่างน้อยสามสิบ (30) นาทีก่อนถึงเวลาออกเดินทาง ซึ่งประตูขึ้นเครื่องจะปิดยี่สิบ (20) นาทีก่อนถึงเวลาออกเดินทาง หากท่านไม่มาแสดงตัวภายในระยะเวลาดังกล่าว สายการบินสามารถปฏิเสธการเดินทางได้

  การไม่ปรากฏตัว : ท่านจะต้องแสดงตัวที่จุดเช็คอินตรงตามเวลาที่กำหนดและแสดงตัวที่ประตูขึ้นเครื่องไม่เกินกำหนเวลาที่สายการบินระบุไว้ หากท่านไม่มาเช็คอินตามเวลาหรือขึ้นเครื่องตามกำหนดเวลา ท่านไม่สามารถเรียกคืนค่าโดยสารที่ได้ชำระไปแล้วไม่ว่าด้วยสาเหตุใด

  การปฏิบัติตามข้อบังคับ : ท่านต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง คำเรียกร้องและข้อกำหนดของ ประเทศต้นทางที่ท่านจะออกเดินทาง ประเทศปลายทางที่ท่านจะเดินทางไปถึง และประเทศที่ท่านจะเดินทางผ่าน และต่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการบินของสายการบิน ตลอดจนประกาศและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวของสายการบิน ทั้งนี้ สายการบินไม่รับผิดชอบต่อท่านในการจัดหาเอกสารที่จำเป็นหรือการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง คำเรียกร้อง และข้อกำหนดหรือคำอธิบายดังกล่าว ไม่ว่าจะได้รับแจ้งเป็นวาจาหรือลายลักษณ์อักษรหรือในลักษณะอื่นใด หรือต่อผลที่เกิดกับท่านอันเนื่องมาจากการที่ท่านไม่สามารถจัดหาเอกสารดังกล่าว หรือไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง คำเรียกร้องและข้อกำหนดหรือคำอธิบายดังกล่าวได้

  เอกสารที่จำเป็นสำหรับการเดินทาง : ท่านจะต้องรับผิดชอบในการจัดหาและครอบครองตลอดจนเตรียมเอกสารที่จำเป็นต่อการเดินทางให้พร้อม เพื่อนำมาใช้ประกอบการเดินทางเข้าและออกจากประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารที่เกี่ยวกับสุขภาพหรือเอกสารอื่นๆ ตามที่กฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง คำเรียกร้อง หรือข้อกำหนดของประเทศต้นทางที่ท่านจะออกเดินทาง ประเทศปลายทางที่ท่านจะเดินทางไปถึง และประเทศที่ท่านจะเดินทางผ่านบัญญัติไว้ กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารประกอบการเดินทางของท่านมีจำนวนหน้าคงเหลือเพียงพอตามข้อกำหนดของเมืองปลายทาง ทั้งนี้สายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารที่ไม่ปฏิบัติตาม หรือมีเอกสารที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง คำเรียกร้อง หรือข้อกำหนดดังกล่าวขึ้นเครื่อง

  คำแนะนำด้านเอกสาร
  • เส้นทางบินภายในประเทศ : ผู้บรรลุนิติภาวะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน* หรือหนังสือเดินทางฉบับจริงประกอบการเดินทางภายในประเทศทุกเส้นทาง เพื่อได้รับอนุญาตให้ขึ้นเครื่อง
  • เส้นทางระหว่างประเทศ : ผู้โดยสารทั้งหมดที่ใช้เส้นทางระหว่างประเทศ จะต้องมีหนังสือเดินทางที่มีอายุอีกไม่น้อยกว่าหก (6) เดือน รวมทั้งขอวีซ่าเดินทางเข้าประเทศถูกต้อง ผู้โดยสารกลุ่มนี้จะต้องมีตั๋วเดินทางต่อหรือเดินทางกลับ
  หมายเหตุ *
  1) บัตรประจำตัวประชาชนสามารถใช้ประกอบการเดินทางได้ภายในประเทศที่ออกบัตรให้เท่านั้น
  2) หนังสือเดินทางฉบับจริงสามารถใช้ทดแทนบัตรประจำตัวประชาชนได้

  การไม่อนุญาตให้เข้าประเทศ : ผู้โดยสารยินยอมที่จะชำระค่าโดยสาร และ/หรือ ค่าปรับที่จะต้องชำระเมื่อใดก็ตามที่สายการบินจำต้องส่งผู้โดยสารกลับสู่ประเทศต้นทางหรือประเทศอื่นตามคำสั่งของรัฐบาล หรือหน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง ด้วยเหตุผลที่ว่าผู้โดยสารไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าประเทศนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นประเทศปลายทางหรือเป็นประเทศที่เดินทางผ่านก็ตาม ทั้งนี้ สายการบินสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าโดยสารไม่ว่ากรณีใดๆ

  ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบต่อค่าปรับ ค่าใช้จ่ายในการกักตัวและอื่นๆ : หากสายการบินจำเป็นต้องชำระเงินหรือวางมัดจำเงินค่าปรับ หรือค่าสินไหมทดแทน หรือต้องมีรายจ่ายอันเกิดจากการที่ท่านไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง คำเรียกร้อง หรือข้อกำหนดในการเดินทางอื่นๆ ของประเทศที่ท่านได้เดินทางมา เดินทางไปสู่ หรือเดินทางผ่าน หรือต้องมีค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารที่จำเป็น ท่านจะต้องชำระเงินคืนแก่สายการบินเมื่อถูกทวงถามตามจำนวนที่สายการบินได้สำรองจ่ายไป หรือตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หรือตามที่จะต้องชำระ ทั้งนี้สายการบินสามารถนำมูลค่าบัตรโดยสารที่ท่านไม่ได้ใช้บริการ หรือเงินจำนวนใดๆของท่านที่อยู่ในความครอบครองของสายการบินมาใช้ชำระเงินหรือใช้เป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้

  การตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย : ท่านจะต้องเข้ารับการตรวจสอบความปลอดภัยหรือตรวจสอบสุขภาพจากหน่วยงานของรัฐบาล หรือเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานหรือเจ้าหน้าที่สายการบิน

  การนำสัมภาระขึ้นเครื่อง

  สัมภาระติดตัว

  ผู้โดยสารจะได้รับอนุญาตให้นำสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องบินได้คนละ 1 ชิ้น มีขนาดไม่เกิน 55x40x20 เซ็นติเมตร และหนักไม่เกิน 5 กิโลกรัม นอกจากนี้ รายการสิ่งของที่ผู้โดยสารสามารถนำติดตัวขึ้นเครื่องบินได้เพิ่ม โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้ :

  • 1 กระเป๋าถือ/หนังสืออ่านเล่น/กระเป๋าสตางค์
  • 1 ตะกร้าใส่ของเด็กอ่อน
  • 1 เสื้อคลุม/ผ้าห่ม
  • 1 หนังสือพิมพ์
  • 1 สินค้าปลอดภาษี
  • 1 กล้องถ่ายรูป/กล้องส่องทางไกล
  • 1 ไม้เท้า (เพื่อความปลอดภัย พนักงานจะเก็บไม้เท้าหน้าประตูและโหลดลงใต้ท้องเครื่อง ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของพนักงาน)

  ทั้งนี้ สัมภาระพกพาต้องสามารถจัดเก็บไว้ใต้ที่นั่งด้านหน้าหรือในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะภายในห้องโดยสารได้ สัมภาระพกพาใดๆ ที่มีน้ำหนักหรือขนาดเกินกำหนดหรืออาจเป็นอันตรายจะไม่ได้รับอนุญาตให้นำขึ้นห้องโดยสาร และผู้โดยสารจะต้องลงทะเบียนสัมภาระดังกล่าวที่เคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินประจำท่าอากาศยาน ทั้งนี้ หากผู้โดยสารไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข สายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการเช็คอินสัมภาระดังกล่าวเป็นสัมภาระเช็คอินและโหลดลงใต้ท้องเครื่อง โดยผู้โดยสารจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในอัตราการโหลดสัมภาระน้ำหนักเกิน ณ ประตูทางออกขึ้นเครื่อง (กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ตารางแสดงอัตราค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) ผู้โดยสารอาจพกพาของเหลวขึ้นเครื่องได้โดยบรรจุไว้ในสัมภาระพกพาของตนเอง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดกฎหมายท้องถิ่นและระเบียบข้อบังคับต่างๆและต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้: :

  • ของเหลวที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์แต่ละชิ้นมีปริมาณไม่เกิน 100 มล.
  • ของเหลวทั้งหมดรวมกันไม่เกิน 1 ลิตร ขวดและบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดต้องสามารถใส่รวมกันในถุงพลาสติกซิปล็อคใสที่เปิดปิดได้

  ทั้งนี้ ท่านจะต้องแยกถุงซิปล็อคใสออกจากสัมภาระพกพาในขณะที่ผ่านพิธีการตรวจสอบความปลอดภัย ณ ท่าอากาศยาน ซึ่งเจ้าหน้าที่อาจมีสิทธิยึดบรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดข้างต้นหรือข้อกำหนดของแต่ละประเทศได้

  ข้อจำกัดการนำสัมภาระขึ้นเครื่องบิน
  1. ผู้โดยสารที่นำเข็มฉีดยาติดตัวจะต้องแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจค้น พร้อมทั้งแสดงเอกสารหลักฐานเพื่อยืนยันว่าผู้โดยสารจำเป็นต้องใช้ด้วยเงื่อนไขทางการแพทย์ มีฉลากแจ้งตัวยา วิธีการใช้ยา หรือโรงงานผู้ผลิตยา หรือมีฉลากเภสัชกรรมระบุไว้
  2. สายการบินนิวเจนแอร์เวย์สไม่รับผิดชอบต่อสัมภาระใดๆ ที่ไม่ได้รับการตรวจสอบหรือถือติดตัว และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด หากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสนามบินต้องนำสิ่งของในกระเป๋าท่านออกไปตามกฎระเบียบ
  3. สิ่งของพิเศษที่ไม่ถือเป็นสัมภาระพกพาและไม่สามารถนำขึ้นเครื่องได้ แต่สามารถโหลดใต้ท้องเครื่อง โดยไม่นับรวมในน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาต ได้แก่ :
   • เปลเด็ก
   • ที่นั่งเด็ก
   • เปลหาม
   • รถเข็นเด็ก
   • อุปกรณ์ช่วยเดิน
  สัมภาระที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว

  หมายถึง สัมภาระของผู้โดยสาร รวมทั้งสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน ซึ่งอยู่ในความดูแลของสายการบิน โดยสายการบินจะออกป้ายสัมภาระที่ระบุหลักฐานแสดงตน ก่อนนำไปฝากไว้ในห้องเก็บสัมภาระของเครื่องบิน

  ข้อจำกัดสำหรับสัมภาระลงทะเบียน
  1. ท่านจะต้องไม่รวมสิ่งของต่อไปนี้ในสัมภาระที่ลงทะเบียน :
   • วัตถุที่แตกหักง่าย เปราะบาง หรือเน่าเสียได้
   • คอมพิวเตอร์
   • ของมีค่า เช่น เงิน อัญมณี โลหะมีค่า เครื่องเงิน
   • ตราสาร ใบรับรองหุ้น เอกสารหลักทรัพย์หรือเอกสารสำคัญอื่นๆ
   • กล้องถ่ายรูป
   • อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ส่วนบุคคล
   • สินค้าเพื่อจำหน่าย หรือเอกสารทางธุรกิจ
   • หนังสือเดินทาง และเอกสารเดินทางอื่นๆ
  2. อุปกรณ์กีฬา เครื่องดนตรีอาจนำขึ้นเครื่องบินได้ ทั้งนี้จะต้องชำระค่าธรรมเนียม 500 บาทต่อหนึ่งชิ้น ถึงแม้จะมีน้ำหนักไม่ถึง 15 กิโลกรัมก็ตาม และท่านจะต้องบรรจุสัมภาระเหล่านี้ในกล่องหรือหีบห่อที่เหมาะสมต่อการป้องกันความเสียหาย และน้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ต้องไม่เกิน 30 กิโลกรัม เครื่องดนตรีที่มีขนาดเกินกว่าช่องเก็บของภายในห้องโดยสาร และมีน้ำหนักไม่เกิน 75 กิโลกรัม อาจนำเข้าห้องคนโดยสารได้ หากมีการซื้อและชำระเงินค่าที่นั่งสำหรับเครื่องดนตรีดังกล่าวในอัตราที่เหมาะสมแล้ว ทั้งนี้ ไม่ให้มีน้ำหนักสัมภาระที่เกี่ยวข้องกับการซื้อที่นั่งพิเศษในกรณีดังกล่าว ทั้งนี้ สายการบินอาจปฏิเสธการรับลงทะเบียนสัมภาระเหล่านี้ได้ รวมทั้งจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการขนส่ง หากท่านบรรจุหรือหีบห่อไม่เหมาะสม
  3. สายการบินขอปฎิเสธไม่รับสิ่งของตามข้อ 4.4.1 เป็นสัมภาระลงทะเบียนได้หรือสัมภาระที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว สิ่งของเหล่านั้น ควรจะพกพาเป็นสัมภาระขึ้นเครื่องหรือสัมภาระที่ไม่ได้ลงทะเบียน แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับขนาดและน้ำหนักของสัมภาระที่สามารถนำติดตัวขึ้นเครื่องบินได้
  4. เนื่องด้วยเหตุผลด้านสุขภาพและความปลอดภัย สายการบินนิวเจนแอร์เวย์สขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธวัตถุใดๆ ที่มีน้ำหนักเกิน 30 กิโลกรัมเป็นสัมภาระลงทะเบียน
  5. สายการบินจะไม่มีการโอนย้ายสัมภาระที่ได้รับการตรวจสอบลงทะเบียนแล้ว ระหว่างเที่ยวบินของสายการบิน หรือกับสายการบินอื่น จึงเป็นหน้าที่ของท่านที่จะทำการโอนย้ายสัมภาระ หรือรับสัมภาระที่ผ่านการตรวจสอบแล้วของท่านสำหรับเที่ยวบินถัดไป
  6. ด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัยและความมั่นคง สายการบินอาจขอให้ท่านอนุญาตให้มีการตรวจค้น เอ็กซเรย์ หรือการสแกนด้วยวิธีอื่น เพื่อตรวจสอบตัวท่านและสัมภาระของท่านและอาจให้มีการตรวจหรือค้นสัมภาระของท่านในขณะที่ท่านไม่ได้อยู่ ณ ที่นั้นได้ ทั้งนี้ เพื่อตรวจค้นว่าท่านครอบครอง หรือสัมภาระของท่านบรรจุวัตถุต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4.4 ก) หรือวัตถุหรือสรรพาวุธทางทหารซึ่งไม่ได้แสดงต่อสายการบิน หรือไม่ หากท่านไม่เต็มใจที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว สายการบินอาจไม่อนุญาตให้ท่านหรือ สัมภาระของท่านร่วมไปในการเดินทางได้ โดยที่สายการบินจะไม่ชำระเงินคืนหรือมีภาระผูกพันอื่นใด ในกรณีที่การตรวจค้นหรือสแกนก่อให้เกิดความเสียหายแก่ท่านหรือการเอ็กซเรย์หรือสแกนทำให้สัมภาระของท่านชำรุดเสียหาย สายการบินจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าว เว้นแต่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดจากความผิดหรือความประมาทเลินเล่อของสายการบิน

   หากมีความจำเป็น ท่านจะต้องจะเข้าร่วมในการตรวจค้นสัมภาระของท่านไม่ว่าจะเป็นสัมภาระที่ต้องลงทะเบียนหรือไม่ต้องลงทะเบียน พร้อมกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรหรือเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ สายการบินจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับท่าน อันมีสาเหตุมาจากการที่ท่านไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดข้อนี้ได้

  ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนสัมภาระ

  ผู้โดยสารแต่ละคนจะได้รับอนุญาตให้นำสัมภาระตามประเภทของบัตรโดยสาร (เที่ยวบินในประเทศและระหว่างประเทศ) และน้ำหนักที่ซื้อไว้ล่วงหน้า ในกรณีที่ท่านต้องการขนส่งสัมภาระเกินกว่าที่ได้รับอนุญาต และอยู่ในดุลพินิจของบริษัท ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการขนส่งสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินตามตารางด้านล่างนี้

  • สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ
  • น้ำหนักสัมภาระ
   ค่าธรรมเนียม ต่อกิโลกรัม
   0-15 กิโลกรัมแรก ไม่คิดค่าธรรมเนียม
   ส่วนที่เกินจาก 15 กิโลกรัม 400 บาท หรือ 15 ดอลล่าห์สหรัฐ หรือ 90 หยวน

  • สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ
  • น้ำหนักสัมภาระ
   ค่าธรรมเนียม
   กิโลกรัมละ 300 บาท หรือ 12 ดอลล่าห์สหรัฐ หรือ 65 หยวน

  ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนสัมภาระเป็นไปตามที่สายการบินกำหนด (กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ตารางแสดงอัตราค่าธรรมเนียมของสายการบิน) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นนี้ไม่สามารถขอคืนหรือโอนให้แก่บุคคลอื่นได้

  การรวมน้ำหนักสัมภาระ

  เฉพาะผู้โดยสารที่นามสกุลเดียวกันหรือเดินทางด้วยกัน และมาแสดงตนพร้อมกัน ณ จุดตรวจรับบัตรโดยสารเพื่อลงทะเบียนสัมภาระ สายการบินไม่อนุญาตให้ทำการลงทะเบียนสัมภาระหมู่คณะ

  สิ่งของต้องห้าม

  สายการบินไม่อนุญาตให้มีการขนส่งหรือนำสิ่งของต่อไปนี้ขึ้นเครื่องบินไปกับสัมภาระพกพาหรือสัมภาระลงทะเบียน :

  • สิ่งของต้องห้ามตามกฎหมาย ข้อบังคับและคำสั่งกฎหมายในประเทศ หรือกฎหมายระหว่างประเทศ
  • อาวุธยุทธภัณฑ์ทุกประเภท รวมถึงกระสุนปืน
  • สิ่งของที่อาจเป็นอันตรายต่อเครื่องบินหรือคนหรือทรัพย์สินที่นำขึ้นเครื่องบิน หรือสิ่งของที่อาจจะกลายเป็นอันตรายหรือเป็นอันตรายในภายหลัง ตามที่ระบุในข้อกำหนดทางเทคนิคเกี่ยวกับการขนส่งวัตถุอันตรายทางอากาศอย่างปลอดภัยขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ และระเบียบว่าด้วยวัตถุอันตรายของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ
  • สิ่งของที่พิจารณาด้วยเหตุผลว่า ไม่เหมาะสมสำหรับการขนส่ง เนื่องจากเป็นอันตราย ไม่ปลอดภัย หรือเนื่องด้วยน้ำหนัก ขนาด รูปร่าง ลักษณะ หรือแตกหักง่าย หรือ เน่าเสียง่าย
  • สัตว์ ทั้งมีชีวิต และไม่มีชีวิต และชิ้นส่วนของสัตว์หรือมนุษย์
  • แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน หรืออุปกรณ์เกี่ยวกับดอกไม้ไฟ ประทัด พลุ
  • อุปกรณ์ป้องกันตัว เช่น สเปรย์พริก สเปร์ยพริกไทย และอื่นๆ ซึ่งบรรจุสารที่ทำให้ระคายเคือง หรือสารที่มีอันตรายล้วนเป็นสิ่งต้องห้าม

  หากพบว่าท่านพกพาสิ่งของต้องห้ามขึ้นเครื่อง สายการบินอาจจะดำเนินการตามที่พิจารณาว่าเหมาะสมและสมเหตุสมผลกับสถานการณ์ดังกล่าว รวมถึงการทิ้งสิ่งของดังกล่าว โดยไม่แจ้งให้ท่านทราบ ซึ่งทางสายการบินนิวเจนแอร์เวย์สจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสีย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสิ่งของต้องห้าม หากสิ่งของเหล่านั้นถูกนำขึ้นเครื่องแม้ว่าเป็นสิ่งของต้องห้าม

  การจัดส่งและจัดเก็บสัมภาระ

  ผู้โดยสารต้องดำเนินการรับสัมภาระด้วยตนเอง ณ จุดรับสัมภาระประจำท่าอากาศยานปลายทาง ทั้งนี้ สายการบิน อาจนำสัมภาระไปเก็บรักษาไว้และอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการดูแลหากผู้โดยสารไม่รับสัมภาระคืนภายในเวลาที่กำหนด และหากท่านไม่ขอรับสัมภาระคืนภายใน 1 เดือน สายการบิน ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจัดเก็บสัมภาระได้โดยไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น เฉพาะผู้ที่มีชื่อบนป้ายสัมภาระเมื่อมีการลงทะเบียนสัมภาระเท่านั้นจึงจะมีสิทธิในการรับส่งมอบสัมภาระคืน หากบุคคลที่มาขอรับสัมภาระไม่มีป้ายสัมภาระสายการบินจะอนุญาตให้บุคคลดังกล่าวรับสัมภาระไปได้ก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นได้แสดงสิทธิของตนที่มีในสัมภาระจนเป็นที่พอใจของสายการบินแล้วเท่านั้น และสายการบินสงวนสิทธิ์ให้บุคคลดังกล่าวลงนามตกลงยอมรับว่าจะชดเชย ค่าความสูญเสีย ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นกับสายการบินอันเป็นผลมาจากการส่งมอบสัมภาระดังกล่าว การรับสัมภาระของผู้ถือป้ายสัมภาระโดยไม่มีการร้องเรียน ณ เวลาที่มีการส่งมอบสัมภาระนั้นถือเป็นหลักฐานชั้นต้นว่าสัมภาระดังกล่าวได้ ถูกส่งมอบให้ในสภาพดีและเป็นไปตามสัญญาสำหรับการบินระหว่างสายการบิน

  กำหนดการ : สายการบินจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการหลีกเลี่ยงความล่าช้าในการเดินทางของท่านและสัมภาระของท่านโดยยึดตามกำหนดการซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันเดินทางที่สายการบินได้ประกาศออกไป อย่างไรก็ตาม เวลาที่ปรากฏในตารางเที่ยวบิน กำหนดการ หรือที่อื่นใดนั้นอาจเปลี่ยนแปลง หรือล่าช้าอันเนื่องมาจากสาเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของสายการบิน โดยสายการบินไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

  การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลงตารางบิน : ภายหลังจากการสำรองที่นั่ง สายการบิน อาจทำการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก ปรับ เลื่อน หรือทำให้เที่ยวบินใดก็ตามล่าช้าออกไป หากมีเหตุอันเนื่องมาจากสภาวะที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของสายการบิน หรือด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัย หรือด้วยเหตุผลในเชิงพาณิชย์ โดยสายการบินจะใช้ดุลยพินิจในการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ :
  • ให้ผู้โดยสารเดินทางไปกับเที่ยวบินถัดไปในเส้นทางเดิมที่เร็วที่สุดในวันเดียวกัน หรือวันถัดไป ตามความสมัครใจของผู้โดยสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้โดยสารและที่นั่งว่างที่สายการบินสามารถจัดให้ได้ โดยผู้โดยสารไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนี้
  • ให้ผู้โดยสารเดินทางด้วยสายการบินอื่น หรือด้วยวิธีการเดินทางอื่น โดยผู้โดยสารไม่ต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
  • ให้ผู้โดยสารเก็บยอดเงินค่าโดยสารที่ชำระแล้ว เพื่อนำมาใช้ในการซื้อบัตรโดยสารสำหรับการเดินทางในโอกาสต่อไปได้ โดยท่านต้องทำการสำรองที่นั่งใหม่ภายในระยะเวลา เก้าสิบ (90) วัน นับจากกำหนดการเดินทางเดิม
  • หากท่านประสงค์ที่จะยกเลิกการเดินทางด้วยเหตุอันเนื่องมาจากสายการบิน ยกเลิกเที่ยวบิน และ/หรือ เปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางก่อนหรือหลังเวลาออกเดินทางเดิมตั้งแต่สอง (2) ชั่วโมงขึ้นไป ท่านสามารถขอรับค่าโดยสารคืนผ่านทางบัญชีธนาคาร บัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต

  ทั้งนี้ สายการบินขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบเป็นอย่างอื่นนอกจากกรณีที่ระบุไว้ข้างต้นหรือตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดเท่านั้น

  ความประพฤติบนเครื่องบินโดยสาร

  1) ห้ามมิให้คุณปฏิบัติตัวบนเครื่องบินในลักษณะที่เป็นอันตรายหรือคุกคาม (ไม่ว่าจะด้วยเป็นการแกล้งทำหรือรูปแบบอื่น ๆ) ต่อตัวเครื่องบิน บุคคล หรือทรัพย์สินบนเครื่องบิน ขัดขวาง รุกล้ำ หรือรบกวนการปฎิบัติหน้าที่ของพนักงานบนเครื่องบิน หรือไม่ปฎิบัติตามคำสั่งของพนักงานบนเครื่องบิน ไม่ว่าด้วยวาจาหรือการกระทำ รวมถึงการสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หรือการใช้ยาเสพติด การรบกวนความปลอดภัยหรือความมั่นคง การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือปฏิบัติตัวในลักษณะที่ก่อให้เกิดความไม่สะดวกสบาย ความสกปรก ความอึดอัด ความเสียหาย หรือการบาดเจ็บ ต่อผู้โดยสารคนอื่น ๆ รวมทั้งลูกเรือ และทรัพย์สิน หากเราเห็นว่าคุณปฏิบัติตัวในลักษณะดังกล่าวบนเครื่องบิน เราจะดำเนินการตามที่เห็นสมควร เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้คุณปฏิบัติตัวแบบเดิมซ้ำอีก รวมถึงการควบคุมตัวด้วย คุณอาจต้องลงจากเครื่อง หรือถูกปฏิเสธการใช้บริการต่อไป ณ จุดใด ๆ ก็ได้ โดยที่เราไม่ต้องรับผิดใด ๆ และคุณอาจถูกดำเนินการทางกฎหมายจากการที่คุณกระทำความผิดบนเครื่องบินด้วย

  2) ในกรณีที่ท่านปฏิบัติตัวไม่เหมาะสมตามที่ระบุไว้และสายการบินตัดสินใจที่จะนำเครื่องลงจอดหรือต้องเปลี่ยนแปลงการเดินทางเพื่อนำท่าน และ/หรือ สัมภาระของท่านลงจากเครื่องบิน ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการลงจอดหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าว นอกจากนี้ท่านยังต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการที่เครื่องบินต้องล่าช้าเพื่อนำตัวท่าน และ/หรือ สัมภาระของท่านลงจากเครื่องด้วย ท่านจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับเรา จากการที่เราต้อง (1) ซ่อมหรือเปลี่ยนทรัพย์สินใด ๆ ที่สูญหาย เสียหาย หรือถูกทำลายโดยคุณ และ (2) ชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้โดยสารคนอื่นๆหรือลูกเรือจากการกระทำของท่าน

  3) เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย ห้ามมิให้ท่านใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆ หรืออุปกรณ์ในลักษณะคล้ายคลึงกันบนเครื่องบิน รวมถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา เครื่องบันทึกเสียงแบบพกพา เครื่องเล่นซีดี เกมอิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์ส่งคลื่นวิทยุ รวมถึงของเล่นวิทยุบังคับ และวิทยุสื่อสารด้วย ยกเว้นเครื่องช่วยฟัง และเครื่องควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจได้

  4) ห้ามมิให้ผู้โดยสารสูบบุหรี่ทุกชนิดรวมทั้งบุหรี่ไฟฟ้าบนเครื่องบินเด็ดขาด

  อนุสัญญากรุงวอร์ซอและอนุสัญญากรุงมอลทริออล : หากการเดินทางของผู้โดยสารมีถิ่นต้นทางและถิ่นปลายทาง ตั้งอยู่ภายในอาณาเขตของสองประเทศ หรือตั้งอยู่ภายในเขตอาณาเขตประเทศเดียวแต่มีถิ่นหยุดพักที่ตกลงกันไว้ภายในอาณาเขตของอีกประเทศหนึ่ง อนุสัญญากรุงวอร์ซอหรืออนุสัญญากรุงมอลทริออล และหรือพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. 2558 อาจถูกใช้บังคับ โดยอนุสัญญาหรือพระราชบัญญัติดังกล่าวจะถูกนำมาใช้บังคับเพื่อจำกัดความรับผิดของผู้ขนส่งเนื่องจากความตายหรือบาดเจ็บของผู้โดยสารและเพื่อความสูญหายหรือ ความเสียหาย ล่าช้าของสัมภาระ

  ข้อจำกัดความรับผิดของสายการบินต่อสัมภาระ :
  • สายการบินจะรับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าช้า ของสัมภาระ อันเป็นผลมาจากการกระทำของสายการบิน ในขณะที่สัมภาระอยู่ในอากาศยานหรืออยู่ในความดูแลของสายการบิน ตามความเสียหายที่แท้จริงแต่ไม่เกินกว่าอัตราที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้นกำหนด เว้นแต่มีการแจ้งถึงมูลค่าของสัมภาระที่สูงกว่าไว้ล่วงหน้าพร้อมทั้งชำระค่าบริการแล้ว ทั้งนี้ สายการบินจะไม่รับผิดชอบหากความเสียหายนั้นเป็นผลมาจากความชำรุดบกพร่อง คุณภาพ หรือการเสื่อมสภาพแห่งสัมภาระนั้นเอง หรือ ความเสียหายนั้นเกิดจากความประมาทเลินเล่อ หรือการกระทำหรือละเว้นกระทำของผู้เสียหายเอง
  • สายการบินจะรับผิดสำหรับการบาดเจ็บ หรือความตายของผู้โดยสาร จากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในอากาศยาน หรือระหว่างการขึ้นหรือลงจากอากาศยานตามความเสียหายที่แท้จริงแต่ไม่เกินกว่าจำนวนเงินตามที่กฎหมายกำหนด
  • สายการบินไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกรณีล่าช้าในการขนส่งทางอากาศ หากสายการบินได้ดำเนินมาตรการทั้งปวงที่ควรต้องกระทำเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายนั้น หรือเป็นการพ้นวิสัยที่สายการบินจะดำเนินมาตรการที่ควรต้องกระทำเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายนั้น

  หากอนุสัญญากรุงวอร์ซอและอนุสัญญามอลทริออลรวมถึงพระราชบัญญัติการรัขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. 2558 ไม่ใช้ข้อบังคับ : หากการเดินทางของท่านไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของอนุสัญญากรุงวอร์ซอและอนุสัญญามอลทริออล รวมถึงพระราชบัญญัติการรัขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. 2558 ให้กฎต่อไปนี้มีผลบังคับใช้กับการเดินทางดังกล่าว
  • ความรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่สายการบินมีอยู่จะลดลงหากความประมาทของท่านก่อให้เกิดหรือมีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายนั้นๆ ตามกฎหมายที่อาจใช้บังคับ
  • สายการบินจะไม่รับผิดในความเสียหายต่อสัมภาระที่ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียน หากความเสียหายดังกล่าวมิได้เกิดขึ้นจากความประมาทของสายการบินและสัมภาระดังกล่าวมิได้อยู่ในความครอบครองของสายการบิน
  • เว้นแต่กรณีที่สายการบินเจตนากระทำการหรืองดเว้นกระทำการและก่อให้เกิดความเสียหาย หรือสายการบินกระทำการด้วยความประมาทโดยอาจรู้ได้ว่าจะเกิดผลเสียหาย สายการบินจะรับผิดต่อความเสียหายต่อสัมภาระที่ลงทะเบียนแล้ว และกับสัมภาระที่ไม่ได้ลงทะเบียนตามตารางค่าธรรมเนียมที่กำหนด หากน้ำหนักของสัมภาระไม่ได้ระบุไว้บนป้ายติดสัมภาระ ทางสายการบินจะสันนิษฐานว่าน้ำหนักรวมของสัมภาระลงทะเบียนนั้นไม่เกินน้ำหนักที่ได้รับอนุญาต ในกรณีของสัมภาระที่ลงทะเบียนที่ได้ระบุมูลค่าที่เกินมาของสัมภาระเป็นลายลักษณ์นั้น จะถือเป็นความรับผิดชอบของสายการบินซึ่งจะจำกัดเฉพาะมูลค่าของส่วนที่เกินมาเท่านั้น
  • สายการบินจะไม่รับผิดในความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฏหมายหรือข้อกำหนดและข้อบังคับของรัฐบาลหรือจากการที่ท่านมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดและข้อบังคับของรัฐบาล
  • นอกจากที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการบินนี้ สายการบินจะรับผิดต่อท่านสำหรับความเสียหายอันอาจชดเชยคืนมาได้เพื่อความสูญหายและราคาที่พิสูจน์ได้ตามกฎหมาย
  • สายการบินไม่ต้องรับผิดในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากสัมภาระของผู้โดยสาร ผู้โดยสารต้องรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากสัมภาระของท่านต่อบุคคลอื่น หรือทรัพย์สิน รวมถึงทรัพย์สินของสายการบินด้วย
  • สายการบินไม่ต้องรับผิดต่อสิ่งของที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ลงทะเบียน และสัมภาระที่ไม่ได้ลงทะเบียนแต่อย่างใด ซึ่งยังรวมไปถึงสิ่งของแตกหักง่าย สิ่งของที่มีค่าพิเศษเช่น เงิน เ ครื่องเพชร ทองคำ เงิน ทองคำขาว คอมพิวเตอร์ อุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล เอกสารสัญญา หลักทรัพย์ หรือของมีค่าอย่างอื่น เอกสารธุรกิจ หนังสือเดินทางและเอกสารแสดงตนอื่นๆ โฉนดที่ดิน หรือเอกสารแสดงสิทธิความเป็นเจ้าของอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
  • สายการบินจะไม่รับผิดชอบต่อความเจ็บป่วย พิการ รวมทั้งความตาย ตลอดจนคุณลักษณะของสภาพทางร่างกายของท่าน หรือสภาพร่างกายดังกล่าวที่แย่ลง
  • สัญญาการเดินทางให้รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขการบินนี้ และการจำกัดความรับผิดดังกล่าวให้มีผลถึงตัวแทนผู้มีอำนาจของสายการบิน ลูกจ้าง พนักงานและตัวแทนของบุคคลดังกล่าวให้มีผลเป็นอย่างเดียวกันกับสายการบิน นอกจากนี้จำนวนเงินที่สามารถเรียกคืนได้จากสายการบินและจากตัวแทนผู้มีอำนาจของสายการบิน ลูกจ้าง พนักงานและตัวแทนของบุคคลดังกล่าวต้องไม่เกินจำนวนที่สายการบินต้องรับผิด (หากมี)
  • หากสายการบินไม่ได้ระบุไว้อย่างแจ้งชัด บทบัญญัติของข้อกำหนดและเงื่อนไขการบินฉบับนี้ จะไม่ถือเป็นข้อกำหนดที่สละสิทธิหรือจำกัดสิทธิอันมีอยู่ในอนุสัญญากรุงวอร์ซอ หรืออนุสัญญาอื่น หรือกฎหมายอื่นอันอาจใช้บังคับได้

  นอกเหนือจากรายการที่ปรากฎข้างล่างนี้ สายการบินนิวเจน แอร์เวย์ส ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารหรือลูกเรือนำพาสิ่งของที่เป็นวัตถุอันตรายขึ้นบนอากาศยาน ไม่ว่าจะบรรจุในสัมภาระลงทะเบียนหรือพกติดตัว สำหรับวัตถุอันตรายที่ได้รับอนุญาตพกพาไว้ในสัมภาระติดตัวเฉพาะรายบุคคลเท่านั้น

  สิ่งของต้องห้าม (Prohibited Items) ในการเดินทางกับสายการบินนิวเจน แอร์เวย์สs

  • อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน (รวมทั้งแก๊ป ปลอกและหัวตะกั่ว)
  • ถุงลมนิรภัยที่บรรจุอยู่ในกระเป๋าเป้กู้ภัย (Avalance Rescue Backpack)
  • เตาแคมปิ้ง รวมถึงภาชนะบรรจุเชื้อเพลิงที่มีเชื้อเพลิงเหลวติดไฟบรรจุอยู่
  • อุปกรณ์ตรวจจับสารเคมี
  • อุปกรณ์ป้องกันตัว
  • อาวุธช้อตไฟฟ้าชนิดต่างๆ
  • เซลล์เชื้อเพลิง หรืออุปกรณ์ที่มีลักษณะใกล้เคียง
  • กระบอกอัดก๊าซขนาดเล็กบรรจุก๊าซแบบไม่ติดไฟ
  • อุปกรณ์ที่ให้ความร้อนสูง
  • ภาชนะหุ้มฉนวน ที่บรรจุไนโตรเจนเหลว
  • เครื่องยนต์สันดาปภายใน หรือ เครื่องยนต์ใช้เซลล์เชื้อเพลิง
  • อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่บรรจุแบตเตอรี่ลิเธียมอยู่ภายใน
  • อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ที่มีข้อจำกัดในการเคลื่อนที่ เช่น รถเข็นที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ หรืออุปกรณ์อื่นที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดป้องกันการรั่วไหล หรือแบตเตอรี่ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน IATA DGR Special Provision: A123 หรือ A199
  • อุปกรณ์ช่วยสำหรับผู้ที่มีข้อจำกัดในการเคลื่อนที่ เช่น รถเข็นที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดเปียกที่ไม่ป้องกันการรั่วไหล หรือลิเธียมแบตเตอรี่สำหรับวีลแชร์แบบพับไม่ได้
  • อุปกรณ์ช่วยสำหรับผู้ที่มีข้อจำกัดในการเคลื่อนที่ เช่น อุปกรณ์ที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ ชนิดลิเธียมไอออน (แบบพับได้)
  • ถังออกซิเจน หรือ ถังอัดอากาศ ทุกประเภทสำหรับใช้ในทางการแพทย์
  • เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ
  • อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา ที่ใช้พลังงานแบตเตอรี่ชนิดเปียกที่ป้องกันการรั่วไหล
  • อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย เช่นกล่องเงินสด ถุงเงินสด
  • ตัวอย่างทางชีวภาพ
  • เครื่องวัดอุณหภูมิ บารอมิเตอร์หรือเครื่องวัดความดันอากาศ ที่บรรจุปรอทไว้ภายใน อนุญาตให้เฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐจากหน่วยงานอุตุนิยมวิทยา หรือเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
  ข้อจำกัดเรื่องเวลาในการเรียกร้องและการดำเนินการ :
  • หากท่านไม่สามารถพิสูจน์ได้ให้ถือว่าการยินยอมรับมอบสัมภาระที่มีป้ายสัมภาระติดอยู่โดยไม่ทักท้วงเป็นหลักฐานที่เพียงพอว่าสัมภาระได้ถูกนำส่งในสภาพดี และเป็นไปตามสัญญาการขนส่ง หากท่านมีความประสงค์จะเรียกร้องหรือดำเนินการต่อความเสียหายของสัมภาระลงทะเบียน ท่านต้องแจ้งให้สายการบินทราบทันทีที่พบเห็นความเสียหายภายในระยะเวลาไม่เกินกว่า เจ็ด (7) วัน นับจากวันที่ได้รับสัมภาระคืน หากท่านมีความประสงค์จะเรียกร้องหรือดำเนินการต่อความล่าช้าของสัมภาระลงทะเบียนท่านต้องแจ้งให้สายการบินทราบภายใน ยี่สิบเอ็ด (21) วัน นับจากวันที่สัมภาระถูกส่งไปถึงมือท่าน ซึ่งคำเรียกร้องทุกครั้งต้องทำเป็นหนังสือและส่งไปรษณีย์หรือนำส่งให้แก่สายการบินภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ข้างต้น
  • สิทธิในการเรียกร้องเพื่อความเสียหายอย่างใดๆ มีกำหนด 2 ปี นับจากวันที่เดินทางไปถึงจุดหมายปลายทาง หรือนับจากวันที่เครื่องบินโดยสารควรจะเดินทางไปถึง หรือนับจากวันที่การเดินทางได้สิ้นสุดลง วิธีการคำนวณกำหนดเวลาจะเป็นไปตามกฎหมายของศาลที่รับคำฟ้อง

  การเปลี่ยนแปลงแก้ไขและสละสิทธิ์ : ห้ามไม่ให้ตัวแทน ลูกจ้าง หรือพนักงานของสายการบินมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือสละสิทธิ์ในข้อบังคับใดๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้