นิวเจน แอร์เวย์ส มอบโมเดลเครื่องบินในการเเข่งขันสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์พลังงานสะอาดในโครงการ "โรงเรียนพลังงานสะอาด เพื่อสภาพแวดล้อมชุมชนที่ยั่งยืน ประจำปี 2561"


ในวันที่ 11 กันยายน 2561 สายการบินนิวเจนแอร์เวย์สเข้าร่วมกิจกรรมการเเข่งขันสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์พลังงานสะอาดผ่านกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมตามเเนวทางสะเต็มศึกษา โดยการแข่งขันนี้เป็นการต่อยอดองค์ความรู้จากการแสดงนิทรรศการพลังงานทดแทน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญของการนำพลังงานทดแทนมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ โดยสายการบินนิวเจนแอร์เวย์ร่วมสนับสนุนของรางวัล เป็นโมเดลเครื่องบินแก่นักเรียนผู้ชนะการประกวด และร่วมพิธีปิดโครงการ "โรงเรียนพลังงานสะอาด เพื่อสภาพแวดล้อมชุมชนที่ยั่งยืน ประจำปี 2561" ณ โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา สำนักงานเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร


Posted on September 12, 2018