ประกาศ ยกเลิก “โครงการนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน บริษัท นิวเจน แอร์เวย์ส จำกัด (NewGen Airways)”


ประกาศ : ยกเลิก “โครงการนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน บริษัท นิวเจน แอร์เวย์ส จำกัด (NewGen Airways)” รอบที่ 2 (มิ.ย. - ส.ค. 61) และ รอบที่ 3 (ส.ค. - ธ.ค. 61) ประจำปี พ.ศ.2561

ตามที่บริษัท นิวเจน แอร์เวย์ส จำกัด (NewGen Airways) ได้เปิดโอกาสให้นิสิต / นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานกับบริษัทฯ โดยแบ่งออกเป็น 3 รอบการฝึกต่อปี และได้เปิดรับนิสิต / นักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานในรอบที่ 1/2561 (ม.ค. - พ.ค. 61) เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น

เนื่องจากบริษัท นิวเจน แอร์เวย์ส จำกัด (NewGen Airways) มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการรับนิสิต / นักศึกษาเพื่อเข้ารับการฝึกปฏิบัติงาน จึงขอประกาศยกเลิก “ โครงการนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน บริษัท นิวเจน แอร์เวย์ส จำกัด (NewGen Airways) ” รอบที่ 2 (มิ.ย. - ส.ค. 61) และ รอบที่ 3 (ส.ค. - ธ.ค. 61) ประจำปี 2561 และบริษัท ฯ จะเปิดรับสมัครนิสิต / นักศึกษา “ โครงการนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน บริษัท นิวเจน แอร์เวย์ส จำกัด (NewGen Airways) ” อีกครั้ง ในรอบปี พ.ศ. 2562 โดยจะประกาศรายละเอียดให้ทราบทาง Website : www.newgenairways.com ต่อไป

ทางบริษัท ฯ ขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้


Posted on January 19, 2018