ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดี ได้รับตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ โคราช-ภูเก็ต จำนวน 15 รางวัล


ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดี ได้รับตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ โคราช-ภูเก็ต จำนวน 15 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 6,463 บาท รวมมูลค่ารางวัลทั้งสิ้น 96,945 บาท

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดี ได้รับตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ โคราช-ภูเก็ต จำนวน 15 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 6,463 บาท รวมมูลค่ารางวัลทั้งสิ้น 96,945 บาท ในงาน เทศกาลอาหารย่าง ณ โคราช 2017 (Thailand BBQ Festival @ Korat 2017) ระหว่างวันที่ 7-11 ธันวาคม 2560 ณ ลานกิจกรรมตลาดเซฟวัน

 • 1. คุณวิภารัตน์ คำเกลี้ยง
 • 2. คุณจันทร์ศิริ แนบพุดซา
 • 3. คุณไพชยนต์ คลังสิน
 • 4. คุณขนิษฐา สายระดา
 • 5. คุณพะเนาว์ พรมพะเนาว์
 • 6. คุณภุชงค์ ปิตุรงคพิทักษ์
 • 7. คุณฐานวีร์ ธนันท์กุลวัฒน์
 • 8. คุณอมร มุ่งพันกลาง
 • 9. คุณชาญวิช ส้มจีน
 • 10. คุณศิริวรรณ เดสันเทียะ
 • 11. คุณประภัสสร สุทธิชา
 • 12. คุณนิรันดร์ คลี่หมื่นไวย
 • 13. คุณมงคล อุไรพันธ์
 • 14. คุณเกรียงไกร บุญสวัสดิ์
 • 15. คุณสุปัญญา กลายกลาง
Posted on December 12, 2017