ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสัมภาษณ์ รอบที่ 1-2561


สายการบิน นิวเจน แอร์เวย์ส (New Gen Airways) ได้พิจารณานักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัท ฯ กำหนด และขอประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการสัมภาษณ์ พร้อมรายละเอียดการรายงานตัว ดังนี้

นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก ให้นักศึกษายืนยันการเข้าฝึกปฏิบัติงานกับทางบริษัทฯ โดยการส่ง e-mail ยืนยันมาที่ ammarawadee@newgenairways.com ระบุหัวข้อและเนื้อความ ดังนี้

 1. หัวข้อ “ขอยืนยันการเข้าร่วมฝึกปฏิบัติงานกับสายการบิน NewGen Airways”
 2. เนื้อความ “ข้าพเจ้า (ชื่อ-นามสกุล) นักศึกษาจาก (คณะ / สาขาวิชา, สถาบัน ) ขอยืนยันการเข้าร่วมฝึกปฏิบัติงานกับสายการบิน NewGen Airways ช่วงที่ 3/2560 ตามที่ได้ประกาศทางหน้าเว็บไซต์”

ขอให้นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกและนักศึกษาที่ขอยืนยันสิทธิในการสำรองรายชื่อ ส่ง e-mail ยืนยันฯ ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ก่อนเวลา 15.00 น. หากนักศึกษาไม่ได้ส่ง e-mail เพื่อยืนยัน ทางบริษัทจะถือว่านักศึกษาขอสละสิทธิในการเข้าฝึกปฏิบัติงาน

นักศึกษาที่ได้รับการตอบรับการยืนยันเข้าร่วมฝึกปฏิบัติงานจากทางบริษัทฯ ขอให้นักศึกษาจัดเตรียมเอกสารเพื่อมารายงานตัวและเข้ารับการปฐมนิเทศ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม NewGen Airways 6 ชั้น 10 อาคารซันทาวเวอร์ส บี ดังต่อไปนี้

 1. หนังสือส่งตัวเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานจากสถาบัน โดยระบุวันที่เริ่มฝึกงาน เป็นวันที่ 8 มกราคม 2561 ถึง “รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการกลาง บริษัท สบายดี แอร์เวย์ส จำกัด”
 2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว พื้นสีขาว สวมเครื่องแบบสถาบัน จำนวน 1 รูป เพื่อทำบัตรนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน
 3. ประวัติส่วนบุคคล (Resume)
 4. สำเนาบัตรประชาชน
 5. สำเนาบัตรนักศึกษา
 6. สำเนาทะเบียนบ้าน
 7. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
 8. สำเนาหน้าสมุดธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ระบุเลขที่บัญชี และ ชื่อ-นามสกุล ของนักศึกษา

การแต่งกาย : ชุดนักศึกษาตามระเบียบของสถาบัน

 • ชาย
 1. เสื้อเชิ้ตนักศึกษา สีขาว ผูกเนคไท
 2. กางเกงสแล็ค แบบสุภาพ ไม่รัดรูป สีสุภาพ (สีดำ สีเทา สีกรมท่า)
 3. รองเท้าหนัง หุ้มส้น สีดำ สวมถุงเท้า
 • หญิง
 1. เสื้อเชิ้ตนักศึกษา สีขาว ไม่รัดรูป
 2. กระโปรงสีดำ สีเทา สีกรมท่า ความยาวเหมาะสม ไม่รัดรูป
 3. รองเท้าคัชชู หุ้มส้น สีดำPosted on November 15, 2017