ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการสัมภาษณ์ โครงการนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน รอบที่ 3-2560


นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก ให้นักศึกษายืนยันการเข้าฝึกปฏิบัติงานกับทางบริษัทฯ โดยการส่ง e-mail ยืนยันมาที่ ammarawadee@newgenairways.com ระบุหัวข้อและเนื้อความ ดังนี้

 • หัวข้อ “ขอยืนยันการเข้าร่วมฝึกปฏิบัติงานกับสายการบิน NewGen Airways”
 • เนื้อความ “ข้าพเจ้า (ชื่อ-นามสกุล) นักศึกษาจาก (คณะ / สาขาวิชา, สถาบัน ) ขอยืนยันการเข้าร่วมฝึกปฏิบัติงานกับสายการบิน NewGen Airways ช่วงที่ 3/2560 ตามที่ได้ประกาศทางหน้าเว็บไซต์”

ขอให้นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกและนักศึกษาที่ขอยืนยันสิทธิในการสำรองรายชื่อ ส่ง e-mail ยืนยันฯ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ก่อนเวลา 12.00 น. หากนักศึกษาไม่ได้ส่ง e-mail เพื่อยืนยัน ทางบริษัทจะถือว่านักศึกษาขอสละสิทธิในการเข้าฝึกปฏิบัติงาน

นักศึกษาที่ได้รับการตอบรับการยืนยันเข้าร่วมฝึกปฏิบัติงานจากทางบริษัทฯ ขอให้นักศึกษาจัดเตรียมเอกสารเพื่อมารายงานตัวและเข้ารับการปฐมนิเทศ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม NewGen Airways 6 ชั้น 10 อาคารซันทาวเวอร์ส บี ดังต่อไปนี้

 • หนังสือส่งตัวเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานจากสถาบัน โดยระบุวันที่เริ่มฝึกงาน เป็นวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ถึง “รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการกลาง บริษัท สบายดี แอร์เวย์ส จำกัด”
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว พื้นสีขาว สวมเครื่องแบบสถาบัน จำนวน 1 รูป เพื่อทำบัตรนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน
 • ประวัติส่วนบุคคล (Resume)
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาบัตรนักศึกษา
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
 • สำเนาหน้าสมุดธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ระบุเลขที่บัญชี และ ชื่อ-นามสกุล ของนักศึกษา

การแต่งกาย : ชุดนักศึกษาตามระเบียบของสถาบัน

ชาย

 • เสื้อเชิ้ตนักศึกษา สีขาว ผูกเนคไท
 • กางเกงสแล็ค แบบสุภาพ ไม่รัดรูป สีสุภาพ (สีดำ สีเทา สีกรมท่า)
 • รองเท้าหนัง หุ้มส้น สีดำ สวมถุงเท้า

หญิง

 • เสื้อเชิ้ตนักศึกษา สีขาว ไม่รัดรูป
 • กระโปรงสีดำ สีเทา สีกรมท่า ความยาวเหมาะสม ไม่รัดรูป
 • รองเท้าคัชชู หุ้มส้น สีดำPosted on July 27, 2017