Revenue Management Officer (เจ้าหน้าที่บริหารรายได้ )

รับผิดชอบงานด้านรายได้จากการให้บริการเช่าเหมาลำ/การขนส่งผู้โดยสารระหว่างประเทศ การรวบรวมข้อมูล/เอกสารสัญญาที่เกี่ยวข้องกับราคาขายในแต่ละเส้นทางบินและเงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมด สร้างเอกสารการขายจากตารางเที่ยวบินและราคาที่กำหนดให้ การติดตามและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้การติดตามด้านรายได้ของบริษัทฯ เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนเป็นประโยชน์และการรักษาสัมพันธ์ที่ดี การกระทบยอดและการจัดทำรายงานสรุปรายได้จากการให้บริการเบื้องต้น สนับสนุนการทำงานและการใช้ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์เปรียบเทียบและการตัดสินใจของฝ่ายบัญชีและการเงิน และฝ่ายบริหาร โดยใช้ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีนเป็นสื่อกลาง ตลอดจนการปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจการบิน/การขนส่ง การจัดการบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานธุรการขาย 2-3 ปี
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน ค่อนข้างดี
 • มีความสามารถในการคำนวณและทักษะความคิดเชิงตรรกะ
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐาน ได้แก่ MS Excel, MS Word เป็นต้น
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน
หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน
 • ใบสมัครของสายการบินนิวเจน แอร์เวย์ส และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
 • ประวัติส่วนบุคคล (Resume)
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหลักฐานการผ่าน หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชายเท่านั้น)
 • สำเนาหลักฐานการศึกษา
 • สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานจากสายการบินก่อนหน้า (ถ้ามี)


ดาวน์โหลดใบสมัคร

Download

  วิธีการสมัครงาน
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครงานและพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครออกมา
 • ผู้สมัครกรอกแบบฟอร์มใบสมัครด้วยลายมือตัวบรรจงให้ครบถ้วนทุกช่องด้วยปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน
 • เมื่อกรอกเสร็จเรียบร้อยแล้ว แนบเอกสารประกอบการสมัครงานตามรายการที่บริษัทกำหนดและรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ
 • นำส่งเอกสารทั้งหมดพร้อมใบสมัครงานที่กรอกสมบูรณ์แล้ว ส่งด้วยตนเองพร้อมรอรับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการสัมภาษณ์

Human Resources

123 Room #B-2102-4 Suntowers B, Vibhavadi Rangsit Road,

Chomphon, Chatuchak, Bangkok 10900

Phone : +66 2 838 8388

Fax : +66 2 617 6997

E-mail : recruitment@newgenairways.com