Accounting Officer (เจ้าหน้าที่บัญชี)

รับผิดชอบดูแลส่วนเจ้าหนี้ต่างประเทศ ตั้งแต่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร การบันทึกตั้งหนี้ในระบบ และทำใบสำคัญจ่าย ตัดจ่ายชำระเจ้าหนี้ ในระบบ Reconcile กระทบยอดบัญชีที่เกี่ยวข้องทุกสิ้นเดือน


คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ชาย/หญิง อายุ 25-28 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 1-2 ปี
 • ทักษะที่จำเป็น SAP, Microsoft office
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนทำจ่ายในกรณีต่าง ๆ
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่าง ๆ ตลอดจนความถูกต้องกับข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้อง
 • บันทึกการตั้งหนี้ และจัดทำใบสำคัญจ่าย (Payment Voucher) ผ่านระบบ SAP B1 เพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ
 • บันทึกการจ่ายเงินจากใบสำคัญจ่ายในระบบSAP B1 พร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ
 • จัดเก็บใบสำคัญจ่ายและหรือเอกสารบัญชีต่างๆเรียงตามเลขที่ใบสำคัญจ่ายให้สามารถอ้างอิงได้สะดวกรวดเร็วในภายหลัง
 • จัดทำสรุปยอดในสมุดรายวันซื้อ และจัดทำใบสำคัญทั่วไป พร้อมทั้งบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องทุกสิ้นเดือน
 • จัดทำรายงานเจ้าหนี้คงค้างทุกสิ้นเดือนต่อผู้บังคับบัญชา
 • จัดทำรายงานวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้ทุกสิ้นเดือนต่อผู้บังคับบัญชา
หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน
 • ใบสมัครของสายการบินนิวเจน แอร์เวย์ส และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
 • ประวัติส่วนบุคคล (Resume)
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหลักฐานการผ่าน หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชายเท่านั้น)
 • สำเนาหลักฐานการศึกษา
 • สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานจากสายการบินก่อนหน้า (ถ้ามี)


ดาวน์โหลดใบสมัคร

Download

  วิธีการสมัครงาน
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครงานและพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครออกมา
 • ผู้สมัครกรอกแบบฟอร์มใบสมัครด้วยลายมือตัวบรรจงให้ครบถ้วนทุกช่องด้วยปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน
 • เมื่อกรอกเสร็จเรียบร้อยแล้ว แนบเอกสารประกอบการสมัครงานตามรายการที่บริษัทกำหนดและรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ
 • นำส่งเอกสารทั้งหมดพร้อมใบสมัครงานที่กรอกสมบูรณ์แล้ว ส่งด้วยตนเองพร้อมรอรับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการสัมภาษณ์

Human Resources

123 Room #B-2102-4 Suntowers B, Vibhavadi Rangsit Road,

Chomphon, Chatuchak, Bangkok 10900

Phone : +66 2 838 8388

Fax : +66 2 617 6997

E-mail : recruitment@newgenairways.com