กุ้ยหลิน

กุ้ยหลิน เมืองที่มีทัศนียภาพอันสวยงามตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีน รู้จักกันในนาม “เมืองสวรรค์บนพิภพ” ด้วยความงดงามตามธรรมชาติและเป็นสมบัติอันล้ำค่าทางประวัติศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 กุ้ยหลินได้ดำเนินนโยบายวีซ่าฟรี 72 ชั่วโมงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหนังสือเดินทางจาก 51 ประเทศ ท่องเที่ยวได้มากถึง 72 ชั่วโมง ขณะเปลี่ยนเครื่องระหว่างประเทศผ่านทางท่าอากาศยานเหลี่ยงเจียง กุ้ยหลินอาจเป็นเมืองที่มีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับเมืองท่องเที่ยวสำคัญอื่นๆ ในประเทศ