​​​​​​​​​​​​​​ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดี ได้รับตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ โคราช-ภูเก็ต ในกิจกรรม "ถ่ายรูปบัตรยัปป้า ในมุมที่ชอบ กับ NewGen Airways" #YPF2017 #NewGen

 • คุณสันติราษฎร์ สุวรรณพิมพ์
 • คุณสิตานัน ถนอมทรัพย์
 • คุณพลอยไพลิน เพิ่มทอง
 • คุณณัฏฐวี บุญรักษ์
 • คุณณัฐพล พัดสี
 • คุณวชิรา เพชระ
 • คุณเมทินี กบสันเทียะ
 • คุณจิรภิญญา คูณขุนทด
 • คุณชัยวิทย์ ญานสว่าง
 • คุณสุเมธี ถีสูงเนิน
 • คุณพัชริดา ธาตุประกอบ
 • คุณเจนจิรา เกตุแก้ว
 • คุณวรัญญา เค้านาวัง
 • คุณศิริประภา ดีงาม
 • คุณสุดารัตน์ จิตรโคตร
 • คุณสุดาธร งามวิทย์โรจน์
 • คุณสมฤดี ทองกลาง
 • คุณธัญญธร ภวคุณปรีดา
 • คุณรัตนาภรณ์ เพ็งพะเนาว์
 • คุณชนิดาภา ช่างเกวียน
 • คุณประภาวดี สินนา
 • คุณรินลณี สีมาวรพงศ์พันธุ์
 • คุณกรรณิการ์ เจริญนาม
 • คุณอิทธิเดช ดีหนองโดน
 • คุณสรัลนุช ถนอมทรัพย์
 • คุณชิสาพัชร์ ปราบจะบก
 • คุณเวสารัช เสรีขจรจารุ