นโยบายสัมภาระ

กระเป๋าสัมภาระที่ได้รับการตรวจสอบจะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 30 กก. ผู้โดยสารไม่สามารถรวมน้ำหนักสัมภาระไว้กับบุคคลอื่นเว้นแต่จะเดินทางในการจองเดียวกัน

สัมภาระถือหรือ สัมภาระพกพา

ผู้โดยสาร (รวมทั้งทารก) จะได้รับสัมภาระต่อไปนี้ : ทุกเที่ยวบินของสายการบินนิวเจน ผู้โดยสารรวมทั้งเด็กทารกสามารถนำสัมภาระขึ้นเครื่องได้โดยโควต้าน้ำหนักสูงสุด 10 กก และ 5 กก. สำหรับสัมภาระพกพา ยกเว้นสัมภาระเพิ่มเติมที่ไม่มีค่าใช้จ่าย

สัมภาระที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • กระเป๋าถือ หรือ กระเป๋าสตางค์ 1 ใบ
 • เสื้อคลุม หรือ ผ้าห่ม 1 ผืน
 • สินค้าดิวตี้ฟรี 1 ชิ้น
 • ร่ม 1 คันหรืออุปกรณ์ช่วยเดิน
 • ตะกร้าเก็บของใช้เด็ก 1 ใบ
 • หนังสือ 1 เล่ม
 • กล้องหรือกล้องส่องทางไกล 1 ตัว

สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องบิน

ผู้โดยสารอาจนำน้ำผึ้งหรือของเหลว ซึ่งไม่เป็นวัตถุอันตรายขึ้นเครื่องบินโดยปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดดังต่อไปนี้ สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องจะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 5 กก. สิ่งของและของเหลวทุกชิ้นควรมีการจัดเก็บอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการรั่วซึม หากพนักงานบริการโดยสารสงสัยสิ่งของชิ้นใดๆ ผู้โดยสารจะต้องเปิดสิ่งของชิ้นนั้นเพื่อทำการตรวจสอบ

สัมภาระนำขึ้นเครื่อง (เที่ยวบินระหว่างประเทศ)

สามารถเช็คอินสัมภาระได้ 15 KGs. / ผู้โดยสาร

สัมภาระนำขึ้นเครื่อง (เที่ยวบินภายในประเทศ)

สามารถเช็คอินสัมภาระได้ 10 KGs. / ผู้โดยสาร

เคาน์เตอร์วางสัมภาระ (เที่ยวบินระหว่างประเทศ)

 • เปิด: 3 ชั่วโมง ก่อนถึงเวลาออกเดินทาง
 • ปิด: 1 ชั่วโมง ก่อนถึงเวลาออกเดินทาง

เคาน์เตอร์วางสัมภาระ (เที่ยวบินภายในประเทศ)

 • เปิด: 2 ชั่วโมง ก่อนถึงเวลาออกเดินทาง
 • ปิด: 45 นาที ก่อนถึงเวลาออกเดินทาง

* ผู้โดยสารต้องใช้บัตรผ่านขึ้นเครื่อง(boarding pass)เพื่อใช้เคาน์เตอร์วางสัมภาระ

สัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน

สัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 10 กิโลกรัม จะต้องเสียค่าธรรมเนียมกิโลกรัมละ 10 ดอลลาร์สหรัฐ หากสัมภาระมีน้ำหนัก 28 กิโลกรัม ทางสายการบินจะคิดค่าธรรมเนียม 28-10 กิโลกรัม 18 กก. x 10 เท่ากับ 180 ดอลลาร์ การคิดเช่นนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายสำหรับสัมภาระถือติดตัวที่มีน้ำหนัก 5 กิโลกรัม

เที่ยวบินภายในประเทศ

โปรโมชั่นกระเป๋าสัมภาระ 3-31 ธันวาคม 2560

น้ำหนัก/KG ราคา/BATH
ไม่เกิน 5 กิโลกรัม 300
ไม่เกิน 10 กิโลกรัม 550
ไม่เกิน 15 กิโลกรัม 750
ไม่เกิน 20 กิโลกรัม 900
ไม่เกิน 25 กิโลกรัม 1000
ไม่เกิน 30 กิโลกรัม 1050
ไม่เกิน 40 กิโลกรัม 1200

สิ่งของที่เป็นข้อยกเว้น

สิ่งของที่แตกได้ง่าย หรือสิ่งของหรือเอกสารที่มีค่า จะต้องไม่บรรจุในสัมภาระที่จะบรรทุกในอากาศยาน พนักงานควรชี้แนะแก่ผู้โดยสารทุกคนที่ขอฉลาก "Fragile" เพื่อการดูแลสัมภาระเฉพาะด้าน

การขนส่งนี้อยู่ภายใต้กฎข้อบังคับของอนุสัญญาวอร์ซอ (Warsaw Convention) การป้องกันสัมภาระสามารถทำได้โดยการซื้อประกันจากบริษัทเอกชน การประกันภัยดังกล่าวไม่ได้มีผลจากข้อจำกัดความรับผิดของผู้ขนส่งตามอนุสัญญาวอร์ซอหรือสัญญาการขนส่งพิเศษดังกล่าว